Miljövänliga processer vid tillverkningen av Unistos säkerhetsplomberingar

Miljömässigt hållbar tillverkning

Som internationell tillverkare av säkerhetsplomber ser Unisto det som sitt ansvar att använda miljövänliga material och processmetoder för att minska verksamhetens inverkan på miljön.

Av denna anledning har vi aktivt främjat användningen av miljövänliga material och praxis i hela vår värdekedja i många år. Det främsta målet för vårt miljöengagemang är en effektiv resursanvändning. På så sätt vill Unisto bidra helt i enlighet med: Reuse, Reduce, Recycle.

Unisto försöker inte bara att minska miljöpåverkan genom att minska konsumtionen av plast, utan också genom att använda återvunna plaster.

Genom produktmärkningen med logotypen Unisto green footprint ser man genast vilka produkter som lever upp till vårt engagemang för miljön till följd av sina egenskaper eller material. Alla märkta Unisto-produkter uppfyller ett av följande kriterier. 

Återanvändbara plomber

Tack vare våra platsbesparande lösningar är det också möjligt att säkra små förpackningar med en återanvändbar plomb. Genom att envägsplomber undviks kan stora mängder plast sparas in varje år. Och därmed också plastavfall och CO2

Plomber tillverkade av återvunna plaster

Som ett alternativ till återanvändbara plomber finns det möjlighet att använda en plomb av återvunna råmaterial. Användningen av postindustriell återvunna plaster bidrar aktivt till att minska konsumtionen av fossila råvaror. Postindustriellt material är plast som erhålls från produktionsavfall. När detta material används utnyttjas det plastavfall som uppstår på ett förnuftigt sätt. 

Plomber tillverkade av biobaserade plaster

Ett annat sätt att minska konsumtionen av icke-förnybara råvaror är att använda biobaserade plaster. När det gäller biobaserade plaster produceras plastgranulat från förnybara råvaror, som kan bearbetas med befintliga system.

Plomber tillverkade av ej mjukgjord polyamid

Ett projekt som är särskilt viktigt för Unisto är vår icke-mjukgjorda polyamid. Mjukgörare, även kända som ftalater, kan vara hälsofarliga vid långvarig kontakt. Därför har vi tillsammans med vår plastleverantör utvecklat en polyamid som uppfyller alla våra krav utan mjukgörare. Därigenom skyddar vi våra anställda och kunder. Unisto är därmed den första tillverkaren av säkerhetsplomber som lanserar en lösning som inte kräver mjukgörare.

Kartonger tillverkade av återvunnet material

Användning av återvunnen kartong för produktion av våra förpackningar kan spara resurser. Detta kretslopp är oändligt, med korrekt avfallshantering av förpackningen efter användning kan du aktivt bidra till Unisto green footprint-filosofin.  

Miljömässigt hållbar tillverkning

Energiåterhämtning

Med energiåterhämtning från våra produktionsanläggningar täcker vi 70 % av våra uppvärmningsbehov. Vi sparar in ett årligt behov på ca 34 000 liter uppvärmningsolja och minskar därmed våra koldioxidutsläpp.

Material som används för att tillverka våra säkerhetsplomberingar 

Vi använder och behandlar endast ofarliga material, och ser till att få skriftligt bekräftat av leverantörerna att de är ofarliga och inte giftiga. Certifieringarna finns alltid till våra kunders förfogande.  

Produktionsavfall och återvinning 

Vi minimerar alla typer av avfall. Om möjligt återvinner vi dem utanför eller inom företaget. Återanvändningsbart avfall återvinns och behandlas vidare.  

Maskiner och produktionsutrustning

Att spara energi är ett viktigt fokus för oss. Vi ser till att energiförbrukningen hålls på ett minimum och att strålningen är i enlighet med de senaste standarderna.  

Certifikat

Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

ISO 14001 är en internationellt avtalad standard där det ställs krav på ett miljöledningssystem. Där krävs att en organisation uppmärksammar samtliga miljöproblem som har med dess verksamhet att göra, t.ex. luftföroreningar, vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, jordföroreningar, begränsning av klimatförändringarna och klimatanpassning, samt resursanvändning och effektivitet. Unisto är ISO 14001:2015-certifierat och eftersträvar att förbättra sina processer vad gäller miljön.

  • Vi tänker och agerar på ett miljömedvetet sätt, vilket leder till miljökompatibla marknadstjänster
  • Vi minimerar allt slags avfall och återvinner det utanför och inom företaget närhelst det är möjligt

Vi uppmuntrar till bättre miljöresultat bland våra leverantörer genom att kräva intyg på egenskaperna hos de levererade materialen.

Reach-förordningen

Våra säkerhetsplomberingar tillverkas i enlighet med kemikalieförordningen Reach. I Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) definieras förfarandena för att säkerställa säker användning och distribution av kemiska ämnen och produkter som innehåller sådana ämnen. Vi bekräftar att alla råvaror som används för att tillverka våra säkerhetsplomberingar överensstämmer med Reach-förordningen och att inga av de material som används är ämnen som inger mycket stora betänkligheter, enligt artikel 33 och 57 i förordning 1907/2006/EG (Echas kandidatförteckning för ämnen som inger mycket stora betänkligheter).  

 

 

Unistos engagemang för att respektera miljön

Vi är angelägna om att förbättra våra produkter och processer, och det driver oss att hela tiden söka efter nya lösningar för att bevara miljön genom effektiv tillverkningsverksamhet.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit och över att kunna förse dig med högkvalitetstillverkade säkerhetsplomberingar, producerade med respekt för miljön.